obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%
Vážení rodičia!
Pripomíname vám, že do konca apríla 2017 môžete darovať 2 % dane na naše OZ: Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4.
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vám poslali po vašich deťoch triedni učitelia. Toto tlačivo si môžete nájsť aj na webovom sídle školy pod Rodičovským združením, kde nájdete aj tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane.
Obidve vyplnené tlačivá treba odovzdať na Daňovom úrade, Ševčenkova 32 alebo na hociktorom inom sídle daňového úradu. Poskytujeme vám tiež možnosť poslať tlačivá po dieťati do našej školy, ktorá zabezpečí ich odovzdanie na Daňovom úrade.
Ďakujeme za vašu finančnú podporu!
Vladimír Kuľha                           Mgr. Štefan Rác
predseda RZ                                   riaditeľ školy 
 
MÁŠ  RÁD  ANGLICKÝ  JAZYK ?
Máš rád angličtinu a súťaženie?

Ak si odpovedal kladne, tak máš možnosť zapojiť sa do súťaže English Star.
ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať  svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.
Termín súťaže: 19. máj 2017
Prihlásiť sa môžeš u svojej pani učiteľky angličtiny do 12.4.2017.
Podmienkou súťaže je uhradenie účastníckeho poplatku vo výške 5 Eur.
       
 
ČO  PRIPRAVUJEME V APRÍLI
03.- 12.04. - Jarný zber papiera
05.04.        - TESTOVANIE 9 - 2017 /žiaci 5.-8. ročníka  - riaditeľské voľno/
03.- 07.04. - Týždeň čistoty
04.04.         - Exkurzia  /Čokoládovňa Kittsse - IV.A/
07.04.         - Deň narcisov
07.- 08.04   - Zápis detí do 1. ročníka 2017/2018
07.04.         - Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov
10.04.         - Triedne aktívy rodičovského združenia - 16,45
10.04.         - Sférické kino /1.-2. ročník/
10.04.         - Pedagogická rada
12.04.         - Petržalská superškola /prednáška pre žiakov 9. ročníka/
12.04.         - Pankúchovská latka /súťaž v skoku do výšky - II.st./
13.-18.04.   - Veľkonočné prázdniny /nástup v stredu 19.3./
21.04.         - Veľkonočné stretnutie /Petržalka v pohybe - I. stupeň/
26.04.         - Jarná burza všeličoho
24.- 28.04. - Dopravné ihrisko /I. stupeň/
25.04.         - Exkurzia /Košariská - III.B, IV.A/
26. -27.04.  - Fotenie žiackych kolektívov
27.04.         - Exkurzia /Bradlo - IV.B, IV.C/

V mesiaci apríl budú prebiehať aj ďalšie aktivity ku Dňu Zeme.
                                                     
       
 
ZBER  PAPIERA
Jarný zber papiera 3. - 12. 04.  2017

Pondelok:       14,15 – 16,00       
Utorok:            7,00 –  08,00
                        14,15 – 16,00
Streda:            14,15 – 17,00   
Štvrtok:          14,15 – 16,00
Piatok:            14,15 – 16,00
   
 
ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA
tusadozvietevsetkoozapise.jpg
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 
v 7. 4. 2017 (piatok) od 15.00 do 18.00  
v 8. 4. 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ    
Rodičov budúcich prvákov privítame v našej škole 7. apríla o 8:45 hod. 
                                   ......pozvánka na Deň otvorených dverí ........
 
                                                                         
 
FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL
Pozývame všetkých žiakov zabaviť sa, zatancovať si, vyšantiť sa na školskom fašiangovom karnevale. Karneval sa bude konať vo štvrtok – 16.2.2017. Začiatok je o 14,15 hod. vo vestibule školy. Žiaci môžu mať rôzne masky, vítané sú vlastnoručne vyrobené z rôzneho materiálu. Najoriginálnejšie masky budú odmenené vecnými cenami. Ceny na karneval zakúpilo rodičovské združenie. Pozrieť sa môžu prísť aj rodičia. 
 
                                                                         
 
INFORMÁCIE  OD  VÝCHOVNÉHO  PORADCU