obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
OZNAM  PRE  RODIČOV
Vážení rodičia!
Doplňujúca voľba zástupcu rodičov do Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 sa uskutočnila 13. 11. 2017. V druhom kole volieb bola do Rady školy zvolená za rodičov pani Jana Blštáková.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb.
Zároveň ďakujem všetkým rodičom, ktorí vyplnili na triednych schôdzkach RZ dotazník. Dotazníky za jednotlivé triedy aktuálne vyhodnocujú triedni učitelia. Vedenie školy sa výsledkami dotazníkov bude zaoberať koncom novembra.
Na webovom sídle školy sme umiestnili interný predpis školy Zásady komunikácie s externým prostredím. Venujte mu, prosím, pozornosť.
Mgr. Štefan Rác 

 
AKTIVITY NOVEMBER-DECEMBER
15.11. Petržalská superškola 7. ročník
15.11. 1-3. hod. Beseda v PPP 8. ročník
16.11.  1.-3.hod. KOMPARO  8.-9. ročník
16.11. Náramky priateľstva ŠKD
20.-24.11. Šarkaniáda ŠKD
22.11. TESTOVANIE -5
22.11. Riaditeľské voľno 6.-7. ročník
22.11.  5.-6.hod.  Trestno-právna zodpovednosť 8. ročník
21.11. o 14,10 Zasadnutie kolégia Zelenej školy
28.11. o 14,00  Zlatý slávik - školské kolo 
29.11. o 14,15 Burza všeličoho
1.12.  1. hod. Všetkovedko 2.-5. ročník
2.12.  Mikulášsky basketbalový turnaj CVČ
8.12. Petržalka v pohybe
9.12. Mikulášsky basketbalový turnaj CVČ
13.12.  Ekologický interaktívny program 4. ročník
13.12. Petržalská supeškola  8. ročník
11.-15.12. Vianočné trhy
18.12. o 14,00 Šaliansky Maťko
18.-22.12. Skladanie hlavolamov ŠKD
23.12. -7.1.  Vianočné prázdniny

 
 
 
TESTOVANIE 5
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
 
 
22.11. /streda/ udelil riaditeľ školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno žiakom 6. a 7. ročníka.
 
 
 
ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ  DEŤOM
Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách. 
 
 
INFORMÁCIE K CYKLOTÚRE 23.10. 2017
ZŠ Pankúchova 4 organizuje v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pre prihlásených žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy cykloturistiku k miestu, kde v roku 1919 tragicky zahynul M.R. Štefánik.
Žiaci, ktorí sa zúčastnia cykloturistiky, prídu so svojimi bicyklami do školy v pondelok už od 7,30, aby si ich odložili vo vestibule školy. Bicykle musia mať dobrý technický stav a dofúkané kolesá. Povinnou výbavou je prilba a primerané oblečenie.
Rodičia, ktorí sa na akciu prihlásili, prídu pred školskú budovu o 9,45.
Odchod cyklistov je o 10,00. Pri mohyle si účastníci cykloturistiky vypočujú v podaní žiakov stručné informácie o živote Štefánika, po nich bude nasledovať kladenie venca a losovanie víťazov kvízu. Predpokladaný návrat pred školu je medzi 13,00 – 13,30.
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ
 
Doplnenie informácií k cykloturistike.
Cykloturistika sa uskutoční v pondelok 23. októbra, len ak nebude pršať. Vzhľadom na predpovedané výrazné ochladenie musia mať účastníci teplé oblečenie a rukavice.
Ak sa cykloturistika neuskutoční, žiaci sa budú riadne vyučovať. Je preto potrebné, aby sa na vyučovanie pripravili. V tomto prípade uvažujeme o náhradnom termíne cykloturistiky, buď v stredu 25. 10. alebo v piatok 27.10.

Mgr. Štefan Rác, riaditeľ
 
 
VOĽBY  DO  RADY  ŠKOLY
Vážení rodičia!
Dňa 13. novembra 2017 sa o 17,30 uskutoční v školskej jedálni voľba člena Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 za rodičov. Voľba je platná, ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak nebude táto podmienka splnená, voľba sa zopakuje v školskej jedálni o 18,30.
Kandidáti na člena Rady školy za rodičov sa môžu prihlásiť u riaditeľa školy najneskôr 2. novembra 2017 do 15,00 h osobne, telefonicky na č. 6252 5882 alebo mailom na: zs.pankuch@gmail.com.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. 
 
 
JESENNÝ ZBER  PAPIERA