81. dizajn: zspankuchova
 Predchádzajúci dizajn   Nasledujúci dizajn 
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
POZVÁNKA  NA  PLAVECKÚ  ŠTAFETU
Vážení rodičia a dospelí príbuzní našich žiakov!
 
 
Pozývame vás na 12 hodinovú plaveckú štafetu, ktorú organizuje ZŠ Pankúchova 4 dňa 29. januára 2018 pri príležitosti 30. výročia založenia školy.   
 
Kategórie a harmonogram plávania:    
   žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka – od 8,00 do 12,00   
   orkáči – deti a mládež navštevujúca  Plavecký klub ORCA ŠPORT – od 12,00 do 16,00   
-   dospelí – zamestnanci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, zákonní zástupcovia a iní ďalšídospelí rodinní príslušníci žiakov ZŠ Pankúchova 4 a deti navštevujúce Plavecký klub ORCA – od 16,00 do 20,00.    
Na štafetu sa môžete prihlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do 22. januára 2018. Na prihláške uveďte, v akom čase sa zapojíte do štafety. Prihlásiť sa môžete aj priamo na podujatí 29.1.2018 od 16,00 do 20,00.   
Vyhodnocovať budeme počet zúčastnených plavcov a celkovú preplávanú dĺžku za každú kategóriu.   
                                                                                                                          Mgr. Štefan Rác, riaditeľ  
 
 
 
VŠETKO  O  PRIJATÍ  NA  STREDNÚ  ŠKOLU
 
TESTOVANIE 5
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
 
 
22.11. /streda/ udelil riaditeľ školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno žiakom 6. a 7. ročníka.
 
 
 
ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ  DEŤOM
Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách. 
 
 
VOĽBY  DO  RADY  ŠKOLY
Vážení rodičia!
Dňa 13. novembra 2017 sa o 17,30 uskutoční v školskej jedálni voľba člena Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 za rodičov. Voľba je platná, ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak nebude táto podmienka splnená, voľba sa zopakuje v školskej jedálni o 18,30.
Kandidáti na člena Rady školy za rodičov sa môžu prihlásiť u riaditeľa školy najneskôr 2. novembra 2017 do 15,00 h osobne, telefonicky na č. 6252 5882 alebo mailom na: zs.pankuch@gmail.com.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. 
 
 
JESENNÝ ZBER  PAPIERA
Každý rok v našej škole organizujeme dva krát zber papiera: na jeseň a na jar. Ten jesenný sa začne už v pondelok – 16.10. a potrvá dva týždne do 27.10. Papier môžete priniesť každý deň v popoludňajších hodinách a v utorok aj ráno pred vyučovaním. Čas, kedy môžete papier nosiť zostal nezmenený, teda od 14,15 do 16,00, v stredu do 17,00. Informácie sú aj na vchodových dverách do školy a na chodbách. Papier treba priniesť k zadnému vchodu do telocvične. 
Pri odovzdávaní papiera musíte zrozumiteľne nahlásiť priezvisko a triedu, aby sme vám zapísali, koľko papiera ste priniesli. Výsledky zberu budeme priebežne zverejňovať na vchodových dverách.